Stadgar för Skebokvarns Bygderåd antagits av Årsmötet 2008-03-25.

§1 Firma

Rådets namn skall vara Skebokvarns Bygderåd och är en ideell förening med säte i Skebokvarn.

§ 2 Ändamål

Bygderådet är en fristående sammanslutning inom Flens kommun.

Bygderådet är partipolitiskt och religiöst obundet och skall arbeta i demokratisk anda och verka för medlemmarnas delaktighet.

Syftet med Bygderådet är att:

 • stimulera, stödja och vara rådgivande i Skebokvarnbornas arbete för trivsel och utveckling.
 • verka för samordning och erfarenhetsutbyte med andra bygderåd
 • bedriva opinionsarbete för landsbygdens framtida utveckling
 • skapa och utveckla samförstånd mellan tätort och landsbygd
 • bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor
 • vara kontakt- och samrådsorgan

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är knutna till orten. Medlemskap gäller under kalenderår. Ej förnyat mdlemskap upphör vid årsskiftet.

Medlem är;

 • alltid välkommen till Skebokvarnsgården och att själv starta aktiviteter och delta i arrangemang
 • alltid välkommen att få sin röst hörd och att bli lyssnad till
 • alltid rätt att komma med förslag, initiativ och synpunkter till styrelsen
 • alltid rätt att få insyn i styrelsens arbete
 • alltid rätt att få information om Bygderådet och dess arbete och styrelsen ska kalla till medlemsmöte minst 2 gånger per år.

§ 4 avgifter

Bygderådets årsmöte beslutar om avgifter.

§ 5 styrelse

 • Till ledamot i styrelsen kan medlem som betalt medlemsavgift väljas
 • Bygderådets angelägenheter handhas av en styrelse som har 5 och högst 7 ledamöter och styrelsen är beslutsmässig då 4 ledamöter är närvarande.
 • Styrelsen har rätt att adjungera en eller flera personer
 • Styrelsens sammanträden skall protokollföras
 • Styrelsen bör fördela arbetsuppgifter till medlemmarna
 • Styrelsen ska träffas minst 10 gånger per år
 • Styrelsen är föreningens vardagliga beslutande organ och skall se till att föreningen bedrivs enligt stadgarna och att medlemmarnas intressen tas tillvara
 • Ordförande ska leda styrelsens arbete samt se till att föreningens stadgar, regler och beslut efterlevs.
 • Vice ordförande tar över ordförandes roll när denne inte är närvarande samt ska stödja denne i det dagliga arbetet med föreningen.
 • Kassören svarar för att föreningens tillgångar tas om hand samt att skulder betalas. Det är kassörens uppgift att fortlöpande informera styrelsen om föreningens ekonomi. Kassören ska dessutom upprätta resultat- och balansräkning och eventuell deklaration samt svara för kontakten med skattemyndigheten.
 • Ledamöter ska aktivt delta i styrelsens arbete.
 • Valberedning utses av årsmötet och valberedningens uppgift är att senast 14 dagar före årsmötet föreslå namn för samtliga styrelseposter till styrelsen.
 • Till ledamot i styrelsen kan endast person ingå mantalsskriven i Flens kommun och boende i Skebokvarn.

§ 6 Firmatecknare

Bygderådets firma tecknas av de personer som styrelsen bemyndigar därtill, i den omfattning och på det sätt styrelsen beslutar.

§ 7 Räkenskapsår

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8 Granskning

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer för tiden fram till nästa årsmöte

Revisorerna är medlemmarnas kontrollanter och har till uppgift att granska räkenskaper och kassa samt hur styrelsen sköter sitt uppdrag tex att styrelsen verkställt de beslut som fattats vid årsmötet och styrelsemöten.

§ 9 Handlingar

Protokoll och anteckningar från Bygderådets sammankomster ska finnas på Skebokvarnsgården och vara tillgängliga för alla medlemmar. Styrelsen skall senast 31 januari överlämna erforderliga handlingar till revisorerna.

§ 10 Revisionsberättelse

Revisorerna skall efter verkställd revision avge av dem undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsbedömning av styrelsen.

§ 11 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast före mars månads utgång och kallelsen skall delges medlemmarna senast 21 dagar före aktuellt datum. Medlem som erlagt medlemsavgift äger yttranderätt, röstrrätt och förslagsrätt.

En fråga/förslag kan bordläggas om minst 1/3 av de närvarande med rösträtt begär detta. Frågan ska då tas upp på nästa årsmöte eller på ett medlemsmöte om styrelsen så bestämmer.

§ 12 Ärenden vid Årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd - Omfattar endast medlemmar som betalt medlemsavgiften.
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av protokolljusterare för årsmötet
 5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställd resultat- och balansräkning.
 10. Styrelslens redovisning av verksamhet för föregående år samt diskussion om riktlinjer för kommande års verksamhetsplanering.
 11. Beslut angående avgifter
 12. Av Bygderådet hänskjutna frågor
 13. Val av ordförande
 14. Val av 4-6 ledamöter
 15. Val av 2 revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga föranmälda ärenden

§ 13 Ändringar av stadgar

Stadgeändringar är giltiga efter beslut av åresmötet om mer än 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller förslaget.

§ 14 Upplösning

Beslut om upplösning av Skebokvarns Bygderåd är giltigt om det fattats av två på varandra följande medlemsmöten och bifallits av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade.

Vid upplösning av Bygderådet skall eventuella tillgångar tillfalla Barncancerfonden.

§ 15 Närvarorätt

Representanter för valberedning och revisorer har närvarorätt vid styrelsemötena, samt har yttrande och förslagsrätt. Men dock ej rösträtt och beslutanderrätt.

Dessa stadgar har antagits av Årsmötet 2014.

Dela den här sidan