Protokoll Skebokvarns Bygderåds styrelse den 20 september 2023 kl. 10,00 -12,00

 

Närvarande: Monica Andersson, Sten Elofson, Monica Åkerblom, Inga Lönn, Anne-Marie Eriksson och Gudrun Lindgren.

Frånvarande: Karin Lidström

Adjungerad: Christer Alexandersson

 

Mötets öppnande: Ordförande Monica Andersson hälsade ledamöterna välkomna och riktade sig speciellt till Christer Alexandersson som är adjungerad vid tre styrelsemöten.

 

Val av protokolljusterare: Monica Åkerblom.valdes som protokolljusterare

 

Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.

 

Inkommen post: Mail från föreningskonsulenten ang. Hälsoveckan, Mail från Erikssons Rör ang. uppdaterad offert, Från Kommunen ang. livsmedelskontroll.

Utgående post: Ansökan om el stöd, ansökan om föreningsbidrag, Ansökan om värmepumpsanläggning.

 

Information:

Kom ihåg: Fler t-shitar tar vi bort. Måla grått i salen tar vi bort. Robotdammsugare tar vi bort. Workshop mosaik efterfråga intresse på Facebook. Syra grönsaker efterfråga intresse på Facebook. Baka surdegsbröd Inga ställer upp och kan vara ledare.

Aktuella bokningar. Gicks igenom och uppdaterades.

Nya medlemmar: Två nya medlemmar är registrerade.

Reflektion träff med nyinflyttade: 24 st var kallade endast 2 st kom.

Reflektion träff med värdarna: Många kom och vi fick in synpunkter vad som ev. behöver inköpas och åtgärdas.

Medlemsförslag: Har inte inkommit några.

Aktivitetsplanen: Gicks igenom och uppdaterades,

Kris och beredskapsplan: Ann-Katrin har varit på första delen av utbildningen.. Avvaktar med lokal utbildning tills de har genomgått utbildningen.

Inomhusgruppen: Inget speciellt att rapportera.

Utomhusgruppen: Flyttning av staketet pågår..

Reflektion Fågellivet i Båven: Trevligt och intressant mycket folk kom.

Reflektion om årets byloppisar: Bra men det avtog med medverkande mot slutet.

Batteribyten: är gjort den 18/8.

Hyresgästens växthus: Vi talar om var det får ställas.

Verksamhetsplan: Är uppdaterad 

 

Diskussion:

Ekonomin

Monica gav lägesbild om hur det ser ut. Och det ser bra ut.

 

Inköpsbehov

Dammsugare, Kylplatta, Smörgåslådor, TV, Väggfäste till TVn,

.

Beslut

 

Styrelsen beslutade att uppdra till Christer och Sten att inköpa TV och väggfäste och dammsugare.

 

Styrelsen beslutade att uppdra till Monica Å att inköpa kylplatta och smörgåslådor.

 

Styrelsen beslutade att 2024 blir det 3 by loppisar (juni, juli, augusti).

 

Styrelsen beslutade att i september 2024 att ha växt, hantverk och skördemarknad.

 

Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 18/10 kl. 10.00

 

Mötets avlutning: Ordföranden Monica Andersson tackade ledamöterna för visat intresse därefter avslutades mötet.